článek

Omlouvám se, ale požadovaná stránka nebyla nalezena...

  • Stránka, kterou hledáte, se zde zřejmě nachází, ale pouze byla přesunuta na jiné místo.
  • Zkuste ji najít v levém hlavním menu.
  • Rozhovory, články a recenze byly přesunuty sem.
  • Sekce "ankety" a "fanoušci" byly přesunuty do sekce Ostatní.
  • Pokud se přesto domníváte, že jde o technický problém, kontaktujte mě, prosím. Děkuji.


Komentáře:

Turné 2003 - Brno

Jméno:  
E-mail:  


3yyKf5FOIQyy - 17.12.2015, 16:43:44
mysledm, že těm, co tohle vaded, nevaded ani tak ty recenze saom - tne9, ale to, že jsou sponzorovane9 - automaticky pak očekavajed - , že ne1zor nened objektivned a vlastně ten čle1nek berou jako - nutne9 zlo a ne jako plnohodnotnou recenzi, kvůli ktere9 blog čt - ou a pokud se to navedc opakuje u mnoha blogů, tak je to otravuje - tedm spedš - me1 to pak podobnfd efekt, jako když se v televizi - poře1d dokola točed nějake1 reklama, až začne bfdt otravne1o - no je to s těmi spolupre1cemi a čtene1řstvem těžke9 ... dedky - spolupre1ci me1 bloger sice možnost orecenzovat mnohem vedc vfdr - obků a tedm pe1dem medt bohatšed obsah, druhou stranou mince je, - že če1st čtene1řů si bude myslet, že takove9 recenze jsou p - ochvalne9 kvůli tomu, aby si de1rce nerozhněval (a pak už od n - j nic nedostal), že je prostě uplacenfd ...k těmhle "prot - ireklamnedm" ne1lade1m nepřispedve1 ani to, že kosmetiku na - jednou kvůli sponzoringu začaly "recenzovat" i blogy z - aměřene9 dředve jen na focened outfitů - vfdsledkem je, že ty - recenze zaprve9 obsahově nestojed za nic (neved, jak je majed po - ře1dně pse1t, nemajed srovne1ned, a hlavně je "pse1t" - většinou ani nebaved, jsou zaměřene9 na fotky, takže to odby - dou pe1r neurčitfdmi větami), a zadruhe9, nemajed k čtene1řům - takovou odpovědnost jako kosmeticke9 blogy, protože čtene1ři - tam choded hlavně kvůli jejich modelům - takže v te9měř 100% - předpadů prostě napedšou něco jako "ale jo, je to vlast - ně moc fajn věc, doporučuju všem" ... no a tenhle předst - up shazuje ve fine1le do jiste9 medry i všechny spolupre1ce na ko - smetickfdch blozedch, i když tam je předstup k recenzedm faplně - jinfd (u těch kvalitnedch z nich)no a ještě dalšed věc je, - e se spolupre1cemi všeho druhu se posledned dobou roztrhl ne jed - en, ale minime1lně tři pytle (mysledm, že neuplynou vedce než - dva dny, abych nějakou neviděla a to blogů zase tak moc nesledu - ji) - a v tom bych třeba je1 osobně viděla tak trochu proble9m, - pokud už nějakfd chceme hledat ... proble9m v tom, že ze znač - ne9 če1sti blogů se začednajed ste1vat reklamned prostory pro u - rčite9 společnosti (a nebudeme uvažovat tu objektivitu recenzed - , ta u kosmetice se věnujedcedch prostě bude tak na 70%), čedm - se začednajed nebezpečně přibližovat tomu, od čeho čtene1 - ři k blogům často utekli - tedy z reklamy placenfdm fashion mag - azednům a jejich redaktorke1mprotože na to značky pre1vě vse1z - ejed - naproste1 většina lided nebude věřit reklamě v čase1k - u, ale rozhodně bude věřit kamare1dce, ktere1 jed něco doporu - ed, že je to super ... no a všechny blogy/diskuzned ff3ra jsou - v ze1kladu takove1 obdoba kamare1dek, poveddajed si tam ree1lned l - ide9 a sdělujed ree1lne9 neplacene9 zkušenosti, což je to, o co - ostatned stojed (ovšem ani tomu nelze už dnes faplně věřit - - existujed brige1dy, ktere9 spočedvajed v tom, že se osoba infil - truje do nějake9ho ff3ra a tam začne propagovat předem určene9 - firmy - a pokud to uděle1 alespoň trochu inteligentně, tak na - to ostatned diskutujedced nemajed vůbec šanci přijedt)(a co se - mě tfdče, tenhle předstup nened cesta, kterou bych se chtěla v - ydat ... ledbed se mi pre1vě to, že si tady můžu pse1t absolut - ně co chci, a nikdo mi do toho nekece1, nikomu nic nedlužedm a n - ikdo mě v te9matech nefakoluje, a vůbec je to prostě ze1bava a - ne pre1ce ... takže že1dne9 spolupre1ce se tady asi v nejbližš - ed době čtene1ři nedočkajed :D leda, že by se chtěl angažov - at Guerlain, to bych udělala vfdjimku :DD)((doprdele, ten komente - 1ř je delšed, než ten post saomtnej, to faplně nevyšlo :D)) -


mUtYxewbffwpFn - 13.09.2012, 15:42:00
mysledm, že těm, co tohle vaded, nevaded ani tak ty recenze saom - tne9, ale to, že jsou sponzorovane9 - automaticky pak očekavajed - , že ne1zor nened objektivned a vlastně ten čle1nek berou jako - nutne9 zlo a ne jako plnohodnotnou recenzi, kvůli ktere9 blog čt - ou a pokud se to navedc opakuje u mnoha blogů, tak je to otravuje - tedm spedš - me1 to pak podobnfd efekt, jako když se v televizi - poře1d dokola točed nějake1 reklama, až začne bfdt otravne1o - no je to s těmi spolupre1cemi a čtene1řstvem těžke9 ... dedky - spolupre1ci me1 bloger sice možnost orecenzovat mnohem vedc vfdr - obků a tedm pe1dem medt bohatšed obsah, druhou stranou mince je, - že če1st čtene1řů si bude myslet, že takove9 recenze jsou p - ochvalne9 kvůli tomu, aby si de1rce nerozhněval (a pak už od n - j nic nedostal), že je prostě uplacenfd ...k těmhle "prot - ireklamnedm" ne1lade1m nepřispedve1 ani to, že kosmetiku na - jednou kvůli sponzoringu začaly "recenzovat" i blogy z - aměřene9 dředve jen na focened outfitů - vfdsledkem je, že ty - recenze zaprve9 obsahově nestojed za nic (neved, jak je majed po - ře1dně pse1t, nemajed srovne1ned, a hlavně je "pse1t" - většinou ani nebaved, jsou zaměřene9 na fotky, takže to odby - dou pe1r neurčitfdmi větami), a zadruhe9, nemajed k čtene1řům - takovou odpovědnost jako kosmeticke9 blogy, protože čtene1ři - tam choded hlavně kvůli jejich modelům - takže v te9měř 100% - předpadů prostě napedšou něco jako "ale jo, je to vlast - ně moc fajn věc, doporučuju všem" ... no a tenhle předst - up shazuje ve fine1le do jiste9 medry i všechny spolupre1ce na ko - smetickfdch blozedch, i když tam je předstup k recenzedm faplně - jinfd (u těch kvalitnedch z nich)no a ještě dalšed věc je, - e se spolupre1cemi všeho druhu se posledned dobou roztrhl ne jed - en, ale minime1lně tři pytle (mysledm, že neuplynou vedce než - dva dny, abych nějakou neviděla a to blogů zase tak moc nesledu - ji) - a v tom bych třeba je1 osobně viděla tak trochu proble9m, - pokud už nějakfd chceme hledat ... proble9m v tom, že ze znač - ne9 če1sti blogů se začednajed ste1vat reklamned prostory pro u - rčite9 společnosti (a nebudeme uvažovat tu objektivitu recenzed - , ta u kosmetice se věnujedcedch prostě bude tak na 70%), čedm - se začednajed nebezpečně přibližovat tomu, od čeho čtene1 - ři k blogům často utekli - tedy z reklamy placenfdm fashion mag - azednům a jejich redaktorke1mprotože na to značky pre1vě vse1z - ejed - naproste1 většina lided nebude věřit reklamě v čase1k - u, ale rozhodně bude věřit kamare1dce, ktere1 jed něco doporu - ed, že je to super ... no a všechny blogy/diskuzned ff3ra jsou - v ze1kladu takove1 obdoba kamare1dek, poveddajed si tam ree1lned l - ide9 a sdělujed ree1lne9 neplacene9 zkušenosti, což je to, o co - ostatned stojed (ovšem ani tomu nelze už dnes faplně věřit - - existujed brige1dy, ktere9 spočedvajed v tom, že se osoba infil - truje do nějake9ho ff3ra a tam začne propagovat předem určene9 - firmy - a pokud to uděle1 alespoň trochu inteligentně, tak na - to ostatned diskutujedced nemajed vůbec šanci přijedt)(a co se - mě tfdče, tenhle předstup nened cesta, kterou bych se chtěla v - ydat ... ledbed se mi pre1vě to, že si tady můžu pse1t absolut - ně co chci, a nikdo mi do toho nekece1, nikomu nic nedlužedm a n - ikdo mě v te9matech nefakoluje, a vůbec je to prostě ze1bava a - ne pre1ce ... takže že1dne9 spolupre1ce se tady asi v nejbližš - ed době čtene1ři nedočkajed :D leda, že by se chtěl angažov - at Guerlain, to bych udělala vfdjimku :DD)((doprdele, ten komente - 1ř je delšed, než ten post saomtnej, to faplně nevyšlo :D)) - Jiřina napsal:Mile1 Leničko,na tomto medstě bych Ti chtěla tet - nokre1t poděkovat rovnou dvakre1t za překre1snou princeznu Lind - ušku !!! Proč ??? Moc jsem se na ni těšila a protože je t - o již čtvrte1 panenka od Tebe,tak jsem vše nechala ve Tvfdch ru - kou a chtěla zažedt poře1dne9 překvapened až dorazed za mnou - )). Nezklamalas Po otevřened baledku jsem byla na prvned pohled - unesena precizned malbou,kvalitnedmi vle1sky a takovou realitou ,, - žive9ho dedtěte,že to bylo až neuvěřitelne9. S takovou rado - sted jsem toužebně očeke1vane9ho mile1čka chtěla pochovat a - le ouha (. Lindičku jsem neunesla. Ne,nebyl to žert ani špatne - 9 zpracove1ned. Pro vysvětlened jsem zdravotně postižene1 a - zkre1tka tuto většed a těžšed panenku me9 nemocne9 tělo nez - vle1dlo une9st Přišlo takove9 zklame1ned a slzy koukat na d - okonalou pusinku a nemoci ji pochovat a přivedtat v nove9m domov - !!! Možne1,že to ti šťastnějšed a zdravějšed ani nepocho - ped A tak musela Linduška absolvovat cestu zpe1tky za Tebou k - zredukove1ned ve1hy a celkove9mu vylepšened. Vedm z e-mailů,že - to vůbec nebylo jednoduche9 a tak jsem s obavami očeke1vala,zda - se dedlo podařed. Udělalas maximum když jsem podruhe9 otvedra - la baledček a hravě zvedla Lindu a konečně ji mohla stisknout - v ne1ručed (perfektně upravenou předmo pro mě),kapaly mi slzy - štěsted a radosti !!! Doke1zalas nemožne9 !!! Proto Ti prvned - DcdK patřed za vytvořened přene1dherne9 princezny !!! Druhe9 - DĚKUJI je za dokonalou fapravu panenky ,,na medru pro mě,ktere - 1 bohužel patřed do skupiny tělesně postiženfdch invalidnedch - důchodců,na ktere9 nezapomedne1š a tolik jim zpředjemňuješ - život nejen miminky,ale milou komunikaced a obrovskou vstředcnos - ted !!!Nesmedrně si toho cenedm a ve1žedm,protože Tvoje srdedč - ko na spre1vne9m medstě doke1že rozde1vat tolik radosti a potě - ened skrze panenky,se kterfdmi zapomedne1m na svoje boledstky )) - .Tvoji rebornedčci patřed mezi opravdove9 SKVOSTY me9 sbedrky a - Linduška nebude vyjedmkou !!!Jiřina -